Náhradní výživné

Nedostáváte soudem stanovené výživné na své děti? Už nemusíte řešit, kde si půjčit nebo jak utáhnout domácnost, když Vám chybí peníze od bývalého partnera nebo partnerky. Od 1. července 2021 začíná v Česku fungovat tzv. náhradní výživné.

Co je náhradní výživné

Jde o podporu (sociální dávku), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám (jejich dětem) v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné. A to vůbec nebo dává jen část. Dávku vyplácí Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“).

Kdo má nárok na náhradní výživné

Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být současně splněny tyto podmínky:

1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném

Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše schválená soudem, nárok na náhradní výživné není!

2. Dítě musí být nezaopatřené

Tedy mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu dítěte. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.)

3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku

Dítě musí mít trvalý pobyt v České republice. Jestli má dítě skutečné bydliště v jiném státě, nárok na náhradní výživné není.

4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného

Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá.

Bližší informace, jak začít vymáhat výživné s pomocí soudního exekutora naleznete na webu Exekutorské komory České republiky http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/837-27-vyzivne, stejně tak seznam exekutorů https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Výběr konkrétního soudního exekutora je na Vás.

Informace a formuláře pro určení výživného a podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí najdete na jednotlivých okresních soudech např. https://justice.cz/web/okresni-soud-v-moste/formulare

Výše náhradního výživného

Odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou částku, dostanete tolik, kolik soud určil. Maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Jestli dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část, rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Jak postupovat

Zaměstnanci a zaměstnankyně na úřadu práce jsou připraveni pomoci Vám s žádostí o náhradní výživné i veškerými dokumenty, které k tomu jsou potřeba. Pokud si nejste jistý/á, nebojte se obrátit na příslušné pracoviště v místě trvalého bydliště dítěte.

Důležité je vyplnit formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Potřebné doklady:

  • průkaz totožnosti Váš i dítěte (pokud je dítě starší 15 let občanský průkaz, u mladších rodný list),
  • rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném,
  • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte pro děti starší 15 let (potvrzení o studiu, o zdravotním stavu dítěte atd.),
  • doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuci (i pokud je výživné vymáháno v zahraničí)
  • prohlášení o přijatém výživném (buď informace, že nebylo zaplaceno žádné, nebo doklad o částečném uhrazení např. výpis z účtu)

Pokud nedoložíte všechny potřebné doklady, kontaktuje Vás ÚP ČR s požadavkem na doplnění. O náhradním výživném je možné rozhodnout až ve chvíli, kdy mají zaměstnanci a zaměstnankyně všechny potřebné informace! ÚP ČR musí o náhradním výživném rozhodnout co nejrychleji, maximálně do 30 dnů od podání kompletní žádosti.

Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů! Pokud by došlo k výplatě náhradního výživného za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, musel(a) byste ho vrátit. Myslete na to, aby se nestalo, že budete muset náhradní výživné vracet!

Vzory vyplněné žádosti ZDE, prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plněný ZDE.

Výplata

Jestliže ÚP ČR schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy např. v srpnu za červenec, v září za srpen atd.

Jak dlouho můžu náhradní výživné pobírat

Každé 4 měsíce budete dokládat, že jsou splněny podmínky nároku na náhradní výživné (probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí) a jak (v jaké výši či vůbec) bylo v uplynulých čtyřech měsících výživné hrazeno. Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 48 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 44 měsíců.

Nejčastější dotazy

1. Dostanu náhradní výživné, když otec dítěte není zapsán v jeho rodném listě?

Pro nárok na dávku je třeba doložit soudem stanovenou výši výživného, což není možné, pokud dítě nemá otce zapsaného v rodném listě.

2. Můžu si požádat o výživné, když na otce není podána exekuce, protože nemá žádný majetek?

Máte nárok na náhradní výživné, pokud byla exekuce nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí kvůli nemajetnosti rodiče v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu podání žádosti o náhradní výživné zastaveno.

3. Mám nárok na výživné, když je otec dítěte cizinec?

Pro nárok na náhradní výživné není důležitá národnost rodiče. Zásadní je, aby dítě splnilo podmínky pro výplatu. To musí mít trvalý pobyt a bydliště v České republice. I v tomto případě je nutné prokázat, že byl podán návrh na soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuci, a to u příslušného orgánu v zahraničí. Nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

4. Mám nárok na výživné, když jsem cizinka a otec dítěte Čech?

Platí totéž, co u předchozího dotazu. Důležité je trvalý pobyt a bydliště dítěte.

5. Mám dvě děti, každé s jiným otcem, jeden výživné neplatí, mám nárok na náhradní výživné?

Ano, je ale nutné splnit všechny podmínky uvedené v textu výš.

6. Pokud si požádám v červenci, kdy dostanu první výplatu náhradního výživného?

Pokud bude podána žádost o náhradní výživné v červenci a budou splněny všechny zákonné podmínky nároku, bude poprvé měsíční splátka náhradního výživného vyplacena v průběhu srpna (nárok za červenec). Náhradní výživné, podobně jako např. dávky státní sociální podpory, je vypláceno měsíčně zpětně. Nárok na náhradní výživné je vždy stanovován na čtyři po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Např. pokud bude o náhradní výživné požádáno v květnu, stanoví se nárok na květen až srpen, přičemž se bude vycházet z údajů o tom, jak bylo povinnou osobou hrazeno v tzv. rozhodném období, v tomto případě od ledna do dubna.

7. Mám nárok na náhradní výživné, když mám již dospělé dítě, které studuje a druhý z rodičů na něj neplatí?

Oprávněnou osobou pro nárok na náhradního výživné je nezaopatřené dítě, pokud je zletilé, podává žádost o náhradní výživné samo dítě. Základní podmínkou nároku na náhradní výživné je, že k vymožení pohledávek na výživném probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí, případně tato řízení byla zastavena pro nemajetnost povinného.

8. Jak mám postupovat, když matka dítěte neplatí výživné a odstěhovala se do zahraničí?

Pokud chcete pro své dítě žádat sociální dávku náhradní výživné, je třeba prokázat, že byl zahájen proces vymáhání výživného prostřednictvím exekučního řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí (cílem tedy je, aby oprávněná osoba, příp. její zákonný zástupce, důsledně využila nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním návrhu na exekuci nebo návrhu na výkon soudního rozhodnutí). Tato podmínka je splněna i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné. Má-li být výživné vymáháno v zahraničí, je k žádosti nutné přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

9. Druhý rodič dětí neplatí výživné, odstěhoval se neznámo, kam a není s námi vůbec v kontaktu, jak mám postupovat?

Je nutné podat návrh na zahájení exekučního řízení u soudního exekutora (kteréhokoliv dle Vašeho svobodného výběru – kontakty viz oficiální webové stránky Exekutorské komory) nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí na soudu, který rozhodl o výživném. Následně je možné podat na pracovišti Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte) žádost o sociální dávku náhradní výživné.

Kontakty

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu podle místa (trvalého) pobytu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 10. 1. 2024