Nelegální zaměstnávání

Nelegální prací se rozumí

 • závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,

 • práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou nebo bez některé z těchto karet; (to neplatí v případě převedení na jinou práci podle zákoníku práce), nebo

 • práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.

 

Podněty ke kontrole

Důvodem k podání podnětu ke kontrole je nejčastěji snaha domoci se svých práv prostřednictvím orgánů inspekce práce.

 

Přestupky

Přestupky projednává a pokuty ukládá Státní úřad inspekce práce nebo příslušný oblastní inspektorát práce. Při určování výše pokuty fyzické nebo právnické osobě se přihlíží k závažnosti přestupku.

Cizinec ze třetí země nebo občan EU/EHP nebo Švýcarska

 • který vykonává nelegální práci, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 • který se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby, koná práci a neprokáže kontrolnímu orgánu svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

Zaměstnavatel - fyzická osoba

 • která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

 • se dopouští přestupku i v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

 • se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá
  v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Zaměstnavatel - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba

 • která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč.

 • se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

 • se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá
  v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

 

Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí zastřešuje činnost Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.

Posláním orgánu je zejména koordinovat činnost členských institucí v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců, projednávat a posuzovat vhodná opatření přispívající k řešení dané problematiky, doporučovat směry kontrolní a preventivní činnosti a získávat informace z oblasti vývoje pracovní migrace do České republiky se zaměřením na její nelegální formu.

Poslední aktualizace: 19. 2. 2024

Informační materiály pro cizince k prevenci pracovního vykořisťování

Informovaná = bezpečná migrace
Nebuďme lhostejní k pracovnímu vykořisťování!

Plakáty a letáky upozorňují na rizika pracovního vykořisťování zahraničních pracovníků, informují o pracovních právech a o možnostech, kam se obrátit pro pomoc. Materiály jsou k dispozici k vytištění a sdílení mezi cizinci. 

Materiály vznikly v rámci projektu EURES+3ZUp!.

Poslední aktualizace: 23. 4. 2024